Del-prosjekter

Del-prosjekt i NorJIA

 

Effekt og sikkerhet ved kjeveleddsinjeksjoner ved barneleddgikt: En norsk multisenter pilotstudie (REK nr 2015/318)

 

PhD-student: Paula Frid

Hovedveileder: Ellen B.Nordal

Biveiledere: Tore A.Larheim, Annika Rosen, Mohammed Al Haroni

 

Formålet med denne pilotstudien er å undersøke effekt og sikkerhet ved kjeveleddsinjeksjoner med steroider ved kjeveleddsartritt blant barn med juvenile idiopatisk artritt (JIA), sammen med mikrobiologisk og immunologisk undersøkelse av kjeveledd-væske og saliva. Studien gjennomføres som en observasjonsstudie. Medikamentet Lederspan® vil blitt gitt i to forskjellige doser avhengig av barnets vekt. Injeksjonen vil foregå enten i narkose eller med lokalbedøvelse. Før og etter behandlingen undersøkes gapeevne, smerte og MR-funn i kjeveledd. Studien tar sikte på å inkludere totalt 20-25 pasienter < 18 år fra Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo and Århus.

 

 

Del-prosjekt i NorJIA

 

Bildediagnostikk ved kjeveleddsartritt hos barn med barneleddgikt

 

PhD-student: Oskar W Angenete, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU – Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet

Hovedveileder: Professor Karen Rosendahl, Universitetet i Bergen

Biveiledere: Marite Rygg og Knut Haakon Stensæth, NTNU

 

Formålet med studien er å studere hvilken betydning bildediagnostikk med magnetkamera (MR) har ved utredning, behandling og oppfølging av kjeveleddsartritt hos barn med barneleddgikt. Det kan være vanskelig for både pasienten og barnerevmatologen å avgjøre hvorvidt det foreligger betennelse i kjeveleddene og det kan også være vanskelig å vurdere omfanget av betennelsen.

MR-undersøkelse kan gi informasjon om både grad av betennelse i kjeveleddet og omfang av eventuelle skader på en måte som andre diagnostiske verktøy ikke kan. Kunnskapen om hvordan et MR-bilde av et friskt kjeveledd skiller seg fra et kjeveledd med artritt er imidlertid mangelfull. Videre er det ufullstendig kartlagt hvilke karakteristika som er pålitelige og nyttige i et MR-bilde av kjeveleddet hos barn med barneleddgikt.

Det aktuelle delprosjektet har som mål å belyse følgende problemstillinger gjennom separate publikasjoner:

1. Hva karakteriserer et MR-bilde av kjeveleddet hos et barn som ikke har barneleddgikt? Hvilke bildetekniske variabler er pålitelige og hvilke er ikke det?

2. Gir dynamisk MR-undersøkelse med intravenøs kontrastvæske tilleggsinformasjon om betennelse i kjeveleddene hos barn med barneleddgikt?

3. Er vårt forslag til skåringssystem for gradering av betennelse og skade i kjeveleddet pålitelig og nyttig hos barn med barneleddgikt?

4. I hvilken grad samsvarer MR-funnene i kjeveleddene hos barn med barneleddgikt med de funn barnerevmatologen og tannlegen finner hos pasienten ved den kliniske undersøkelsen?

 

 

Del-prosjekt i NorJIA

 

Oral helse ved juvenile idiopatisk artritt (JIA) – En longitudinal studie (REK no. 2012/542)

 

PhD-student: Lena Cetrelli, DDS(tannlege) – Støren Public Dental Office (Støren Tannklinikk), PhD.student at TkMN (Tannhelsetjenestens Kompetansesenter i Midt-Norge/Oral Health Centre of Expertise in Mid-Norway)

Main supervisor (hovedveileder): Professor Marite Rygg, Department of Clinical and Molecular Medicine, NTNU – Faculty of Medicine and Health Sciences, and Department of Pediatrics, St. Olavs Hospital

Co-supervisors (biveiledere): Astrid Jullumstrø Feuerherm, senior researcher at TkMN,           Athanasia Bletsa, researcher at TkVest-Hordaland and Associate professor- Department of Clinical Dentistry, University of Bergen.  Professor Pål Richard Romundstad, Department of Public Health and Nursing (ISM), NTNU

 

Man vet i dag lite om mange av faktorene som er assosierte med munnhelsen hos barn med barneleddgikt. Tidligere studier er mindre og de mangler ofte friske barn for sammenligning.  I denne studien skal vi se nærmere på hvordan munnhelsen til barn med barneleddgikt skiller seg fra friske barn. Mange av barna med barneleddgikt har flere hull i tennene og lavere spyttsekresjon. De har også lavere vitamin D-nivå.

Dette er en longitudinell studie der 250 syke og 200 friske barn undersøkes to ganger med to års mellomrom. På den måten kan vi se hvordan forskjellene utvikler seg over tid. Vi håper å påvise faktorer som kan hjelpe til med å finne de barna som har stor risiko for å utvikle dårlig munnhelse. Dette kan gi muligheter til å gå inn tidligere med forebyggende tiltak for å vedlikeholde en god munnhelse hos disse barna.

Datainnsamling til den første undersøkelsens pågår nå, og beregnes avsluttet i januar 2018. Runde to starter i mars 2018. Dette doktorgradsarbeidet beregnes avsluttet vinteren 2021.

 

 

Del-prosjekt i NorJIA

 

Beinhelse og barneleddgikt

 

Lege i fordypningsstilling: Anette Lundestad, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital

Hovedveileder: Professor Marite Rygg, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU – Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital

Biveiledere: Postdoktor Mari Hoff, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital, og førsteamanuensis Gry Børmark Hoftun, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital

 

Grunnlaget for en god beinhelse og et sterkt skjelett (beintetthet) legges i barndoms- og ungdomstiden, og er avhengig av mange faktorer som kost, fysisk aktivitet, arv og en god generell helse. Flere av disse faktorene kan bli påvirket av en kronisk sykdom som barneleddgikt. I tillegg vet vi at betennelse og flere typer medisiner i seg selv kan være negativt for beinhelsen.

Formålet med denne delstudien er å undersøke om barn med barneleddgikt i Norge i dag har en dårligere beinhelse enn friske, jevnaldrende barn. Vi ønsker også å finne ut hvilke faktorer som i så fall er mest avgjørende for den dårligere beinhelsen. Vet vi hvilke faktorer som virker negativt, kan vi foreslå forebyggende tiltak for dem som står i fare for å utvikle dårlig beinhelse med økt risiko for å utvikle beinskjørhet seinere i livet.

Vi planlegger å belyse følgende problemstillinger i flere, separate publikasjoner:

1.Hvordan skiller beintettheten til barn- og ungdom med barneleddgikt seg fra friske jevnaldrende, og hvordan måler vi dette enklest og best?

2.Hvilke sykdomsfaktorer innvirker på beintettheten? Er det også forskjeller blant andre faktorer, som kalk- og D-vitamin-inntak og fysisk aktivitet mellom barn- og ungdom med barneleddgikt og friske jevnaldrende?

3.Finnes det blodprøver (biomarkører) som kan hjelpe oss å forutse hvem som står i fare for å utvikle dårlig beinhelse blant barn- og ungdom med barneleddgikt. 

 

 

Del-prosjekt i NorJIA

 

Oral helserelatert livskvalitet blant barn og ungdom med leddgikt i Norge

 

PhD student: Josefine Mareile Halbig

Hovedveileder: Ellen Berit Nordal - Førsteamanuensis (UiT- Norges arktiske universitet), Overlege barne- og ungdomsklinikken (UNN - Universitetssykehuset for Nord-Norge)

Biveiledere: Birgitta Jönsson - Forsker, PhD, RDH (TkNN – Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge), Førsteamanuensis (Institution of Odontology at the Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden) and Kasper Dahl Kristensen - Gjesteforsker, Section of Orthodontics, HEALTH. Aarhus University DDS, Kjeveortoped, PhD

 

Helserelatert livskvalitet er et flerdimensjonal begrep som innbefatter den generelle helsetilstand, og individets egen oppfatning av sin helse, sykdom og/eller funksjonsevne. WHO anser oral helserelatert livskvalitet som en vesentlig del av både oral og generell helse. Hovedmålet med studien er å øke kunnskapen om oral helse og oral helserelatert livskvalitet blant barn og ungdommer med leddgikt for å forbedre diagnostikk, oppfølging og behandling. Kjeveleddsartritt og temporomandibulær dysfunksjon er vanlig funn hos barn med leddgikt. Temporomandibulær dysfunksjon og smerte kan redusere både daglig funksjonsevne og livskvalitet. Kjeveleddspåvirkning med eller uten vekstforstyrrelse fører ofte til problemer ved tygging, munnåpning og grundig tannpuss. Dette kan føre til redusert oral helserelatert livskvalitet. I denne studien planlegges følgende tre publikasjoner med delmålene:

 

1.Undersøke oral helse og oral helserelatert livskvalitet og endringer i disse over en to års periode hos barn og ungdom med (JIA) sammenlignet med friske kontroller

2.Undersøke forekomst av gingivitt og periodontitt i relasjon til medisinering og oral helserelatert livskvalitet hos barn og ungdom med JIA og friske kontroller

3.Beskrive forekomst av temporomandibulær dysfunksjon (TMD) hos barn og ungdom med JIA og friske kontroller, kartlegge forandringer i TMD over en to års periode og undersøke hvilken effekt TMD har på oral helserelatert livskvalitet.

 

 

Del-prosjekt i NorJIA

 

Barneleddgikt: Fra barn til voksen med fokus på sykdomsaktivitet og regnbuehinnebetennelse. 

 

PhD-student: Veronika Rypdal

Hovedveileder: Ellen B.Nordal

 

Regnbuehinnebetennelse rammer opp til 20 % av barna med barneleddgikt og kan føre til synstruende komplikasjoner. Den kroniske formen for regnbuehinnebetennelse oppstår ofte uten symptomer. Tidlige markører og et godt kontrollopplegg er derfor avgjørende. Det å få barneleddgikt i ung alder og ha antinukleære antistoffer (ANA) påvisbare i en blodprøve synes å være assosiert med risiko for regnbuehinnebetennelse. Vi ønsker å undersøke forekomst av regnbuehinnebetennelse i NORJIA kohorten, og se nærmere på en undergruppe av ANA, antihiston antistoff (AHA), som en markør i blodet på økt risiko for å utvikle regnbuehinnebetennelse. Barna blir også undersøkt av øyelege ved andre studiebesøk, og eventuelle komplikasjoner og medisinbruk vil også bli analysert.

Målet med studiene er å finne metoder/markører som kan hjelpe til å skille de barna med høy risiko for regnbuehinnebetennelse og annen vedvarende sykdomsaktivitet fra de med mildere sykdomsforløp slik at kontrollopplegg og behandling kan skreddersys.

 

 

 


253 Terry Francois Street, San Francisco, CA 74059  |  1-800-000-0000

Copyright @ All Rights Reserved