Resultater populærvitenskapelig sammenfatning

RESULTATER POPULÆRVITENSKAPELIG SAMMENFATNING


MR basert vurdering av leddgikt i kjeveleddet hos barn med barneleddgikt; pålitelighet av et forslag til nytt skåringsystem

Oskar W Angenete, Thomas A. Augdal, Marite Rygg og Karen Rosendahl, 2021

 

Barneleddgikt påvirker ofte kjeveleddet og det er utfordrende å vurdere og gradere den påvirkningen uten MR. I tidligere forslag til skåringssystem for MR av kjeveleddet er det ikke gjennomført utførlig testing av systemenes pålitelighet. Dette kan føre til at tolkningen av MR varierer fra radiolog til radiolog.

Fra NorJIA-databasen brukte vi 86 MR undersøkelser av kjeveleddet fra barn med barneleddgikt. Utvalget inkluderte begge kjønn, unge og eldre barn samt barn med forskjellig grad av sykdom i sine kjeveledd. 25 MR-baserte kjennetegn ble testet av to uavhengige radiologer. En av radiologene testet kjennetegnene to ganger.

Vi fant ut at syv kjennetegn for endring av kjeveleddets struktur og form er pålitelige nok til å brukes hos barn med barneleddgikt. Vi så også at fire kjennetegn som kan gradere inflammasjon er pålitelige. Vi foreslår at kjennetegnene brukes til videre forskning på området.


Acad Radiol. 2021 Nov 18:S1076-6332(21)00465-7. doi: 10.1016/j.acra.2021.09.024. Online ahead of print.PMID: 34802906Kjeveleddsartritt ved juvenil idiopatisk artritt, med fokus på livskvalitet, oralt mikrobiom og intervensjon

Doktorgradsarbeid Paula Frid, 2020


Betennelse i kjeveledd med nedsatt gapeevne og vekstavvik, med eller uten smerte,  er vanlig ved barneleddgikt (juvenile idiopatisk artritt, JIA). Avhandlingen gir ny kunnskap om kjeveleddet i denne sykdomsgruppen basert på tverrsnittstudier, multisenter observasjonsstudier og en systematisk litteratur gjennomgang. Vi fant at kjeveleddsartritt var assosiert med redusert livskvalitet og funksjonsevne samt høyere sykdomsaktivitet. Klinikere bør være ekstra oppmerksomme på kjeveleddet hos barn med JIA og involvering av nakke, flerleddstype og lang sykdomsvarighet. Bakterieflora assosiert med kronisk inflammasjon var mer vanlig i saliva hos barn med JIA sammenlignet med friske barn, og noen bakterier hadde økt forekomst ved økende sykdomsaktivitet. En enkel injeksjon med kortikosteroid i kjeveleddet til eldre barn med JIA synes trygt og effektivt for å redusere betennelse i kjeveleddet som et supplement til systemisk behandling. Eksisterende litteratur støtter nytten av kirurgisk intervensjon i behandlingen av kjeveanomalier hos pasienter med JIA, til tross for lav evidens på grunn av få studier med lavt antall deltakere.


Normalt MR utseende av kjeveleddet hos barn og unge fra 2-18 år

Oskar W Angenete, Thomas A. Augdal, Marite Rygg og Karen Rosendahl, 2018

 

For å kunne bruke magnetisk resonans tomografi (MR) til å vurdere kjeveleddet hos barn og unge med barneleddgikt er det viktig å vite hvordan et friskt kjeveledd ser ut på MR. Vi utførte derfor en studie med målet å finne pålitelige markører for hvordan et friskt kjeveledd kan beskrives på MR. Det ble samlet inn 101 MR-undersøkelser fra barn som gjennomgikk MR av andre grunner enn problemer med kjeveleddet.

På de 101 MR-undersøkelsene gransket vi en rekke kjennetegn og målinger som antas å beskrive anatomi og fysiologisk tilstand i og nært kjeveleddet. Disse kjennetegn kan forandres når kjeveleddet rammes av sykdom som f.eks. barneleddgikt. Vi utførte granskingen to ganger for å se om vi var enige med oss selv.

Vi fant ut at formen på underkjevens leddhode kan brukes til å karakterisere kjeveleddet uten altfor stor variasjon mellom gransking en og to. Vi fant også at det er vanlig å se noe kontrastvæske i leddet hos friske barn. Dette er noe man tidligere trodde forekom bare hos syke barn. Mange av målingene og vår vurdering av andre kjennetegn varierte i så stor grad mellom granskingene at vurderingen blir upålitelig.

 

Pediatr Radiol. 2018 Mar;48(3):341-349. doi: 10.1007/s00247-017-4048-x. Epub 2017 Dec 12.PMID: 29234850